Most Ypsilon

Drammen Drammen

Most sa nachádza v meste Drammen v Norsku. Názov Ypsilon dostal vzhladom na tvar.